Všeobecné a obchodní podmínky 

společnosti MONES s.r.o. a Monika Němcová
pro prodej kurzů, seminářů online i offline.
MONES s.r.o. a Monika Němcová jsou poskytovatelé produktů nabízených na webech
Mones.cz, monikanemcova.cz, cestasmontessori.cz

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro offline i online prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost

1. Monika Němcová, IČO 12490342, se sídlem Mánesova 64/1525, Praha 2, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský 120 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/015660/2011.

2. Obchodní společnosti MONES s.r.o., IČ 071 49 069 , se sídlem Lublaňská 57/5, Praha 2, IČ provozovny: 1010620533, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský 120 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/120236/2015, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 295464.Jediným společníkem a jednatelkou firmy je Monika Němcová korespondenční adresa: Mánesova 64/1525, 120 00 Praha 2 kontaktní telefon: +420 777 266 123 kontaktní email: monika.nemcova@mones.cz,

tedy obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. skrze rozhraní webových stránek https://www.mones.cz/, Prodávající.

1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel činící objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.).
1. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávající https://tamaramelissa.cz.
1. Předmětem kupní smlouvy je nákup a prodej internetových vzdělávacích online i offline programů (seminářů, kurzů, vedených prostřednictvím elektronických médií či osobně nebo fyzických produktů (zboží).

2. Ochrana zdraví Kupujícího

2. Osobou zodpovědnou za veškeré techniky a cvičení prezentované v programech Mones je Prodávající, případně její subdodavatelé, kteří poskytli prodávané zboží či obsah.

2. Nabídka Mones nebo Moniky Němcové, jejich části i fyzické zboží jsou určeny k využití a použití psychicky a fyzicky zdravým jedincům a nenahrazují lékařskou péči.
2. Prodávající u jednotlivých programů či jejich dílčích lekcí doporučuje vhodné techniky pro zdravé jedince. Použití těchto technik není pro Kupujícího v žádném případě povinné, v takovém případě však Prodávající nezodpovídá za efekt programu pro Kupujícího. Fyzické zboží se Kupující zavazuje používat pouze určeným způsobem.
2. Kupující je povinen konzultovat navržené postupy a techniky s lékařem odpovídající odbornosti, který je seznámen s aktuálním zdravotním stavem Kupujícího a řídit se jeho pokyny, má-li jakoukoli pochybnost o jejich vhodnosti pro svůj aktuální zdravotní stav.
2. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození a újmy Kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným používáním doporučených návodů Prodávajícího. Kupující je povinen si zajistit vhodné podmínky k provádění jednotlivých návodů a ujistit se, že tyto návody provádí způsobem bezpečným pro sebe i své okolí.
2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující bez výhrad souhlasí, že jakékoliv následky vyplývající přímo či nepřímo z použití zboží či informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

3. Ochrana autorských práv a duševního vlastnictví

3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, který je chráněn autorskými právy dle platné české legislativy a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování jeho či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora a případných dalších zúčastněných osob (např. asistenti, hosté apod.). Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
3. Přístup k objednaným programům je poskytován pouze Kupujícímu pro jeho osobní potřebu. Kupující je povinen zajistit získané přístupy proti zneužití třetími osobami. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za zneužití poskytnutých přístupů třetí osobou.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4. Název produktu, popis jeho hlavních vlastností a jeho cena vč. uvedení, zda jde o částku s DPH či bez DPH je uveden na příslušné webové stránce Prodávající. Nejpozději v objednávkovém formuláři je Kupující seznámen s celkovou cenou produktu či produktů včetně zákonné sazby DPH a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jde-li o nákup fyzického zboží, může Prodávající k objednávce připočíst náklady na přepravné a balné související se zajištěním dopravení zakoupeného zboží Kupujícímu. S celkovou částkou přepravného a balného je Kupující seznámen v objednávkovém formuláři.
4. Produkt je v nabídce po dobu, kdy je vyobrazen a webových stránkách Prodávající s možností volby „objednat“ (či významově podobný ekvivalent).
4. Smluvní vztah mezi Prodávající a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Prodávající (nikoliv odesláním či úhradou objednávky Kupujícím). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky  Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
4. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Pokud již došlo ze strany Kupujícího k její úhradě, navrátí do čtrnácti dní Prodávající uhrazenou platbu na bankovní účet, z nějž byla platba provedena.
4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné a Prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat.
4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Úhrada objednávky

5. Cenu programu hradí Kupující bezhotovostním způsobem na účet uvedený v prodejním formuláři.
5. Způsoby, jimiž Prodávající přijímá úhrady objednávek, jsou uvedeny jako součást objednávkového formuláře.
5. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
5. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek Kupujícího uhradit cenu za program je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávající.
5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude ze strany Prodávající jeho objednávka zpracována až po přijetí její úhrady v plné výši, včetně případných započítaných nákladů na přepravné a balné a příslušné sazby DPH.

6. Dodací podmínky

6. U online programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů k zakoupenému programu ze strany Prodávající na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL tamtéž.
6. Povinnost Prodávající je splněna okamžikem odeslání přístupových údajů na e-mailovou adresu Kupujícího. 6. Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení přístupů Kupujícímu zejména z důvodu chybně uvedené e-mailové adresy v objednávkovém formuláři, označením příslušné e-mailové zprávy jako Spam či z důvodů vyšší moci.
6. U fyzického zboží se dodáním rozumí předání fyzické zásilky připravené k přepravě s odpovídajícím adresátem přepravci a potvrzení jejího přijetí přepravcem. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení zásilky Kupujícímu přepravcem.
6. Prodávající je povinna poskytnout Kupujícímu přístup k objednanému programu či programům nejpozději do 2 pracovních dní od přijetí úhrady objednávky, není-li uvedeno jinak.
6. Neobdrží-li Kupující přístupové údaje k zakoupenému programu v uvedené lhůtě, je povinen nejprve prověřit odstranění veškerých překážek k jejich obdržení na své straně, tedy především prověřit nastavení filtrů pro nevyžádanou poštu, prohledat jednotlivé složky své e-mailové schránky a ověřit správnost zadané e-mailové adresy v objednávkovém formuláři. Pokud ani poté přístupové údaje nedohledá, má možnost Prodávající elektronicky kontaktovat na adrese monika.nemcova@mones.cz se žádostí o jejich opětovné zaslání na základě předložení čísla objednávky a uvedením jiné e-mailové adresy.
6. Vlastnické právo k zakoupeným programům přechází na zákazníka až po zaplacení celé kupní ceny a získání přístupu k nim formou přístupových údajů či URL odkazu. Ve stejnou dobu na zákazníka přechází i veškerá rizika.
6. Fyzické zboží je Prodávající povinna předat k přepravě do 5 pracovních dní od přijetí úhrady objednávky.
6. Prodávající má právo pozměnit dodací lhůty zveřejněním aktuálního údaje na webové stránce https://mones.cz nebo v objednávkovém formuláři.

7. Odstoupení od smlouvy, reklamační řád

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

7. Je-li Kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu či zboží, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
7. Rozhodne-li se Kupující odstoupit od smlouvy, postupuje dle Reklamačního řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu či zboží musí být Prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@tamaramelissa.cz, písemnou formou pak na adresu Prodávající uvedenou v těchto obchodních podmínkách, vždy s prohlášením, že Kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.
 • Vzor Oznámení o odstoupení od smlouvy:
          Adresát – Prodávající (uveďte název a kontaktní údaje Prodávající)

        Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi ……… (specifikujte název zakoupeného programu nebo zboží).

        Datum objednání …….(uveďte dle objednávky) a číslo objednávky …… (uveďte dle objednávky). Datum obdržení ………. (uveďte)

        Jméno a příjmení Kupujícího

        Adresa Kupujícího

        Podpis Kupujícího …………………..(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 • Odstupuje-li Kupující od smlouvy o koupi fyzického zboží je jeho povinností na své náklady zajistit přepravu nerozbaleného a nijak nepoškozeného zboží na adresu Prodávající uvedenou v záhlaví těchto smluvních podmínek.
 • Prodávající nemá právo vyžadovat v této lhůtě uvedení důvodu pro odstoupení od smlouvy, ze strany Kupujícího však uvedení důvodu uvítá, aby mohla neustále zlepšovat své služby.
 • Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající uhrazené kupní ceně produktu/produktů. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu či dopisu s odstoupením od smlouvy.
 • V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy na online program, je Prodávající oprávněna neprodleně po doručení odstoupení Kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup k programu.
 • Kupující si vyhrazuje právo částečně či úplně zamítnout odstoupení od smlouvy v případě, kdy jí v uvedené lhůtě nebylo doručeno zakoupené zboží a/nebo bylo toto zboží doručeno poškozené, zjevně nesprávně použité apod.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávající

 • Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především:
  • prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 3 těchto obchdních podmínek) ze strany Kupujícího.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá Kupujicímu za to, že zakoupený produkt či zboží při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 • Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout v důsledku pomalého internetového připojení, neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalovaného softwaru nutného pro spuštění online produktu na straně Kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter údajů, které Kupující vyplňuje do objednávky a poskytuje obchodní společnosti Mones s.r.o. nebo Monice Němcové . Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů je realizace celého obchodu (tj. plnění smluvních povinností), včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Uzavřením smlouvy s Prodávající a poskytnutím osobních údajů souhlasí Kupující se zpracováním svých osobních údajů Prodávající v rámci marketingové analýzy.

Závěrečná ustanovení

Pokud mezi Prodávající a Kupujícím zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7. 2020
Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://mones.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://mones.cz a je označena datem účinnosti.
Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

DETAILNÍ  NABÍDKY najdete níže

HRAJEME SI MONTESSORI S MONES

OFFLINE -  V HERNĚ

Přihláška - ukázková lekce

 • Pro UKÁZKU LEKCE hrajeme si Montessori s Mones je možné se přihlásit vyplněním Přihlášky. 
 • Vyplňte přihlášku. Kontaktujeme vás s nabídkou termínů na ukázku.
 • Vyberete si z nabídky, kterou od nás dostanete mailem - pošlete nám ji zpět.
 • K 1. návštěvě u nás obdržíte pokyny mailem.
 • Po ukázce dostanete nabídku na konkrétní den a čas, kde můžete začít kurz navštěvovat.
 • 3 pracovní dny vám předběžně rezervujeme dohodnutý termín.
 • Rezervace bude dokončena a je platná po uhrazením dané částky na bankovní účet studia Mones.

Rezervace místa je otevřena do naplnění maximální kapacity. Jsou vytvořena i místa náhradníků.

V případě neuhrazení rezervace kurzu, semináře v termínu je rezervace automaticky stornována a akce je nabízena dalším klientům.

Pro domluvené individuální rozložení platby na 2 části se klient zavazuje doplatit zbývající část do konce prvního měsíce semestru.

Odesláním přihlášky klient akceptuje obchodní a rezervační podmínky Mones.

Lekce probíhají na místech, která si Monika Němcová nebo společnost Mones pronajme v dohodnutých termínech. Monika Němcová nebo společnost Mones se zavazuje k pořádání lekcí v kurzu, který jste si rezervovali a zaplatili s výjimkou případů vyšší moci, kdy je konání lekcí nemožné z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (nouzový stav, válka, živelná katastrofa apod.). V takovém případě si vyhrazujeme právo nahradit lekce on-line lekcemi nebo jiným způsobem, který bude v dané situaci možný.

Kurzovné je nevratné s výjimkou uvedenou v bodě 10 části Omluvy a storna.

Informace o změnách provozu, technických změnách a podobně od nás dostanete na vámi udanou emailovou adresu. Prosíme o její případnou aktualizaci.

Omluvy a storna

 1. Odhlašování z kurzů je možné VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém, pokud nedostanete od studia Mones jiné instrukce. Upozorňujeme, že náš registrační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.
 2. Při platbě celého kurzu lekcí hrajeme si Mones je možné, v době trvání kurzu, lekci stornovat a nahradit jiný den na jiném místě.
 3. Storno je třeba provést nejpozději 24 hodin předem.
 4. Storno lekce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 777 266 123 nebo své lektorce.
 5. Doba kratší než 24 hodin = systém vás nepustí omluvu provést a lekce tím propadá bez nároku na náhradu. I v tomto případě jsme rádi za vaši omluvu sms lektorce.
 6.  Řádně omluvenou lekci je možné nahradit - viz bod Náhrady níže.
 7. Při pozdějším stornu částka vstupného za lekci propadá v plné výši.
 8. Storno zbývající části kurzu lze po domluvě v prokazatelně závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, stěhování...). Studiu zůstává 60% ze zbývající částky. V případě, že přivedete náhradníka, vrátí se vám zbývajících 80%.
 9. Mones si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou Mones.

Náhrady

Náhrada odhlášené lekce je možná

 1. Přihlášením se na volné místo v rezervačním systému.
 • Přihlaste se do svého profilu v rezervačním systému. Najděte si svou skupinu (doporučujeme si pamatovat číslo nebo barvu té vaší).
 • Náhradu si můžete rezervovat i na místo náhradníka. Pokud se místo uvolní 24 dopředu, přijde vám automaticky mail. Pokud někdo stornuje později, nabídne vám náhradu lektorka - pošle vám sms.
 • Volné místo (znamená) může být buď: 
  • není obsazené kurzem = kurz má přednost před náhradou. Doporučujeme sledovat i jiné možnosti nebo domluvit se s lektorkou vámi žádaného termínu.
  • z lekce se někdo odhlásil = máte jistotu, že rezervace vaší náhrady bude uskutečněna

2. V případě, že máte zájem o náhradu lekce on-line.

 • Kontaktujte svoji lektorku a domluvte si termín.
 • Ve zvoleném týdnu dostanete na svoji e-mailovou adresu odkaz na on-line lekci.
 • On-line náhradu je možné využít pouze v době konání kurzu.

NÁHRADNÍ LEKCE JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT POUZE V TERMÍNU KONÁNÍ KURZU.

V odůvodněných případech může studio rozhodnout o poskytování náhrad pouze on-line způsobem.

Máte otázku nebo něčemu nerozumíte, prosím, kontaktujte svou lektorku .

HRAJEME SI MONTESSORI S MONES 

ONLINE - VIDEO PRŮVODCE

koupě video průvodce

 1. Vyberte si video průvodce podle věku svého dítěte.
 2. Vyplňte objednávku/přihlášku konkrétního průvodce.
 3. Na váš email vám přijde potvrzení a pokyny k platbě.
 4. Je nutné zaplatit fakturu podle VS, aby vám přišly přihlašovací údaje do členské sekce. V případě, že potřebujete pomoc s přihlášením, obracejte se na email monika.nemcova@mones.cz
 5. Pokud využijete nabídku a koupíte více kurzů najednou, tak se vám bude otvírat jeden po druhém. Znamená to, že s dítěte nejprve projdete aktivitami jednoho kurzu. Po 8 týdnech se vám otevře automaticky kurz další a uzavře ten, kterým jste právě prošli.

Členské sekce

 1. Po přihlášení do členské sekce máte vstup na 8 týdnů.
 2. Pokud potřebujete delší čas, obraťte se emailem na  monika.nemcova@mones.cz

JAK DLOUHO PRŮVODCE MOHU POUŽÍVAT

8 týdnů pro jednu věkovou kategorii. Na tak dlouho máte průvodce k dispozici. Jednotlivé aktivity trénujete tak dlouho, až poznáte první výsledky v ochotě dítěte spolupracovat a jít dál do dalšího kroku. K dispozici máte seznam aktivit a jednotlivých kroků a můžete si vést záznamy, kam už jste s dítětem v konkrétní aktivitě došli. Pospíchat do dalšího kroku nedoporučujI. Dítě vám dá najevo, že ještě není připravené. Bude vyžadovat hru v předchozím kroku. I tím se naučíte naslouchat a poznávat, co všechno vaše dítě už umí.

AKCE + CENA PRO SOUROZENCE

Aktuální cena má přednost před konečnou. Slevový kód zadejte do faktury.

Pro sourozence v jedné rodině platí sleva 75% tzn. 500,-Kč za jednoho průvodce.

SEMINÁŘE, KURZY PRO MAMINKY

Přihláška 

Přihlašte se vyplněním formuláře - PŘIHLÁŠKY

Seminář se uskuteční při minimální účasti 5 a maximálním počtu 15 rodičů.

Rezervace místa je otevřena do naplnění maximální kapacity. Jsou vytvořena i místa náhradníků.

V případě neuhrazení rezervace kurzu, semináře v termínu je rezervace automaticky stornována a akce je nabízena dalším klientům.

Odesláním přihlášky klient akceptuje obchodní a rezervační Obchodní podmínky Moniky Němcové a společnosti Mones s.r.o..

Rezervujte a pošlete částku za seminář, kurz podle pokynů , který vám přijde na zadanou adresu.

Platbu proveďte nejpozději 4 dny po rezervaci vybraného semináře, kurzu.

omluvy

24 hodin dopředu můžete rezervaci zrušit.

Bude vám připsána náhrada nebo vráceny peníze.

Po termínu (24h) je možné přenechat svou rezervaci vámi delegovanému zájemci.

Montessori herna - Spolupracovny 

Přihláška - ukázková lekce

 1. Informace na webových stránkách jsou podbarveny oranžově.
 2. Rezervovat můžete přes Mones.cz nebo přes rezervační systém. Jak rezervovat, platit, omlouvat, nahradit najdete ZDE
 3. Kurzy lekcí jsou vypisovány na 5 měsíců (17/19 lekcí), v Podzimním nebo Jarním semestru.
 4. Kurz je možné rezervovat po absolvování debl vstupu nebo dle domluvy. 
 5. Je možné vstupovat na volné místo i v průběhu semestru.

Permanentka

 1. Permanentka slouží jako možnost otevřeného předplatného.
 2. Platba předchází možnosti rezervace.
 3. Platbu lze provést ve studiu Mones hotově nebo převodem na účet.
 4. Rezervovat své místo do spolu-pracovny lze nejpozději 24 hodin předem.
 5. Později je možné si místo rezervovat pouze po domluvě s průvodkyní.
 6. Konkrétní částka se z permanentky odečítá automaticky podle předem daných cen.
 7. Permanentka platí po dobu 9 týdnů od prvního čerpání.
 8. Kurz má přednost před permanentkou.

Omluvy a storna

 1. Odhlašování z kurzů a seminářů je možné VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém. Upozorňujeme, že náš registrační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.
 2. Při platbě celého kurzu spolu-pracoven je možné, v době trvání kurzu, vstup 4x stornovat.
 3. Storno je třeba provést nejpozději 24 hodin předem.
 4. Storno rezervovaného vstupu provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovaný vstup a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 777 266 123.
 5. Doba kratší než 24 hodin = systém vás nepustí omluvu provést a vstup tím propadá bez nároku na náhradu. I v tomto případě jsme rádi za vaši omluvu sms lektorce.
 6. Výjimku tvoří pouze 2x možné SOS OMLUVY v průběhu semestru
  • do 20:00 napsat sms své lektorce s prosbou o připsání náhrady za SOS omluvu s vaším datem. 
  • zkontrolujte si, že náhrada byla připsána - občas se může mail někam zatoulat, tak pro jistotu 🙂
 7. Řádně omluvený vstup je možné nahradit. Evidovaným náhradníkům přijde informativní mail o uvolněném místě.
 8. Stornovat rezervaci 24 hodin dopředu je možné i u permanentky.
 9. Při pozdějším stornu částka vstupného za vstup propadá v plné výši.
 10. Storno zbývající části kurzu lze po domluvě. Studiu zůstává 20% ze zbývající částky. V případě, že přivedete náhradníka, vrátí se vám celá částka.
 11. Studio Mones si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou studiem Mones.

Náhrady

 1. 4x během jednoho celého kurzu vám bude připsán náhradní vstup, pokud včas 24 hodin dopředu vstup stornujete.
 2. Výjimečně i večer před vaší návštěvou, zašlete sms své lektorce a pokud je to možné, potvrdí vám možnost připsání náhradního vstupu i při vašem porušení storna.
 3. Náhradní vstupy  nahradíte na konci kurzu.
 4. Pokud nebudete chybět :-), doplatíte zbývající setkávání.
 5. Náhrady z podzimního semestru lze na vyžádání převést do jarního semestru klientům, kteří mají po sobě navazující kurz. Z jarního do podzimního semestru se převádět nedají.
 6. Přednost v rezervačním systému mají děti, které jsou zapsané do celého kurzu.
 7. Omluva náhrady-pokud se stane, že na zarezervovanou náhradní lekci nedorazíte, vaše lekce propadá bez nároku na náhradu.