PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů
Mones, Monika Němcová, Lublaňská 57/5, 120 00, Praha 2, Česká republika, IČ: 12490342, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský I20 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20,

(dále jen „správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt ( VY ) poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Jaká data zpracováváme:

 1. jméno, e-mail, telefon, jméno dítěte, měsíc narození dítěte
 2. fotografie z lekcí a seminářů

 

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace přes webové stránky a v rezervačním systému Mones, e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),
  • fotografie pořízené ve studiu Mones a mimo něj při akcích studia
 1. registrací v rezervačním systému
 2. registrací na stránkách
 3. na akcích, kterých jsme se účastnili jako Montessori studio pohybu, studio Mones nebo Monika Němcová, kontaktní údaje klientů, kteří k nám chodili před spuštěním rezervačního systému nebo kteří nám dali kontakt osobně, mailem nebo telefonicky
 4. Fotografie z lekcí a jiných akcí ve studiu i mimo studio

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození dítěte) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií)

 

5. Kategorie subjektů údajů

 • návštěvník webu správce
  • zákazník správce
  • zájemce o činnost Mones, který poskytl své údaje přímo lektorkám Mones

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zpracovatel a lektorky lekcí Hrajeme si Mones

 

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 1. adresy, jména, kontakty
  1. k přihlašování a odhlašování z lekcí a jiných akcí pořádaných studiem
  2. k evidenci plateb za lekce a další akce
  3. k posílání newsletterů a informací studia (například o konání akcí, vypisování nových kurzů), doporučení na akce studia, slevy
  4. telefonní komunikaci týkající se lekcí, plateb a souvisejících informací
 2. fotografie
  1. k vystavení v prostorách studia
  2. pro přípravu dárků pro klienty
  3. k prezentaci na sociálních sítích v případě souhlasu klientů

 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce správcem a lektorkami lekcí Mones. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

 

9. Doba zpracování osobních údajů

Údaje zpracováváme po dobu činnosti našeho studia popřípadě do odvolání souhlasu subjektem

 

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů.

 

11. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tolik toto prohlášení, které je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.